Slăbind bine syns aldi

  • 14 Printabile de pe cesavizitezi.ro ideas | flylady, printabile, decorațiuni interioare vintage
  • Mama împărtășește un hacker ecologic genial pentru spălarea rufelor gratuit - Bunăstare
  • Manual Dulgherie PDF
  • Bunăstare Credit Alamy: Alamy O mămică înflăcărată a găsit o modalitate inteligentă și prietenoasă cu mediul de a-și spăla hainele - folosindu-se concheieri.
  • Ili®!! li - PDF Free Download
  • Северная Дакота - это Грег Хейл.
  • Фонтейн, которого он знал, был внимателен к мелочам и требовал самой полной информации.

AH 12 § i ucraineana prezintä acelaçi fenom en. N u cunosc insä in ucraineanä vreun apelativ sau to po nim ie care sä corespundä form ei slovace Lehota. Qlimboaca fostul ju d.

Diunggah oleh

SibiuQlimbocel douä sate in fostul ju d. MuscelQlimbocelu f. D îm boviçaQlimbocata f. Slăbind bine syns aldi îm boviçaBälgrad « A lb a Iulia » etc. V irful Çerbofii, V. Çerbota, St. Birzota §i Probota, nume de pìraie vezi I.

B o g d a n, Documéntele lui §tefan cel Mare, Bucure§ti,indicele numelor geografice de la sfirritili volumului II. Nume de munti purtìnd sufixul -otó a semnalat incà Hasdeu in Etymologicum Magnum Romaniae, tom. II, p.

slăbind bine syns aldi

Dupà cum a remarcat Hasdeu, toate aceste nume topice in -oto au fost la ìnceput nume de persoane. De altfel majoritatea numelor muntilor nostri §i ale micilor cursuri slăbind bine syns aldi ape, izvOare §i vài din interiorul masivelor muntoase au la bazà nume de persoanà.

Muntele sau, mai exact, pà§unea de munte a fost numit de obicei dupà un proprietar al lui sau dupà un proprietar de stìnà sau, mai degrabà, dupà un baci sau o báciga vestiti care au condus mult timp o stìnà pe muntele respectiv. Astfel de ex. Nume de persoanà avind sufixul -oto au fost foarte freevente in trecut la romìni.

Astfel, stc burn fat avis Documéntele Tàrii Rominesti, publícate de P. Panaitescu Bucure§ti,voi.

Iam notat urmàtoarele slăbind bine syns aldi in -ota: Neagotà p.

Manual Dulgherie PDF

Astàzi numele in -oto nu mai sìnt la modà ca nume de botez. Eie s-au pàstrat insà ca nume de familie, cu sau fàrà sufixul -escu, §i in toponimie, cu sau fàrà -esti. Nume de familie in -otó se intìlnesc destul de des in toate regiunile rominesti, pierderea manuală a drenajului limfatic ex. Lugoj etc. Albotâ ; tom.

  • Справа бесконечной чередой мелькали кадры, запечатлевшие последние минуты Танкадо: выражение отчаяния на его лице, вытянутую руку, кольцо, поблескивающее на солнце.
  • Это ужасно.
  •  - Чертовское везение, если говорить честно.

Arnotâ; tom. III, p. Baieconsiderîndu-le ca nume romîneçti foarte vechi çi caracteristice pentru antroponomastica çi topomastica romineascâ. Mai tîrziu, N. Iorga a atras adeseori atençia asupra lor. Multe nume de sate îçi au originea în numele întemeietorului care avea un nume terminât în -ota : Albota, Probota, Jacota, Balota, Pîrjota, Dobrota etc. Târii Rom. Pîncota f. AradBobota f.

Selamat datang di Scribd!

BihorNegoteçti17 f. E de observât câ numele de barbati terminate în -a, devenind toponimice, sînt simtite ca substantive feminine çi, deci, primesc articolul enclitic féminin -a, fie câ sînt nume slăbind bine syns aldi sate, fie câ sînt oronime sau hidronime. Slavii cu care au trâit romînii în simbiozâ, înainte de romînizarea slavilor la nord de Dunâre çi a slavizârii romînilor la sud de marele fluviu, deci slavii daco-mesici, au avut multe nume în -ota pe care le-au adoptat çi romînii.

De asemenea Hasdeu semnaleazâ çi num e de sate form ate dintr-un num e în -ota eu sufixul -ejti sau -eni. Ortsnamenforschung, V I, p.

Alimentația Sănătoasă

De altfel însuçi M o ó r admite posibilitatea ca acest to p o ­ nim ie sa aibâ la bazâ un num e de persoanâ form at din tu lp in a balü sau bolü. P a s c u Sufixele romîneçti, Bucureçti,p. D up a cum am vâzut mai sus, n um ârul lo r e m ult mai mare. La forma scurtà a acestor nume, adica la Drag - s-a adäugat sufìxul hipocoristic -ota In felul acesta Balotä trebuie sä fi fost un hipocoristic al lui Balomir, Dobrotä al lui Dobromir, Neagotà al lui N egoslav etc.

Vorbitorii le-au simtit ca hipocoristice ale acestor nume.

slăbind bine syns aldi

In felul acesta sufixul -ota a primit functiunea de a deriva hipocoristice. Dupä modelul unor nume ca Dragotd, Neagotà, pe care rominii le-au simtit ca fiind derivate din Dragu, Neagu, au fost create de romìni nume de persoanä din radicale romxne§ti, ca de ex. Albota din Albu§erbotd din §erbu U n astfel de hipocoristic in -ota este numele de munte Leaota, care la ìnceput a fost numele proprietarului, al unui oier sau al unui baci vestii care aveau stxna pe acest munte.

slăbind bine syns aldi

Numele de Leaota nu e decìt o variantä mai nouä a lui Laiotà. Frunzescu op. Numele de Laiotà ne este cunoscut din istorie.

Voevodul Munteniei Basarab cel Bàtrin — se numea Laiotd. La baza acestui nume este, in ultima analizä, numele — foarte obi§nuit printre voivozii M un­ teniei — de Vlad sau Vladislav.

Vlaicu sint foarte obi§nuite la bul­ gari §i la sirbi Forma primitiva a lui Laiotd a fost deci Vlaiotà.

Mama împărtășește un hacker ecologic genial pentru spălarea rufelor gratuit

M agn. Astfel Calotd, Racotä, Balotä sint derivate d in col, rac, bald « fiarä ». Ìn ce privejte pe Balotä, Hasdeu era inclinat sä-1 considere ca fiind derivai din num ele de persoanä Baie, deoarece se ocupä din n o u de el in articolul Baie ibid. T ot acolo remarcä insä cä «B alo tä, de unde m ai multe localitä i Balotefti, poate sä n u derive din onom asticul Baie, ci se trage mai probabil d in bald « monstre, écume de bète fauve » ». Tot o variantâ a lui Laiotâ este §i numele de munte §i de rîu din Muntii Fâgâraçului L aitai6, precum çi diminutivul Laitelul, de asemenea un nume de munte.

Forma mai veche a aestui oronim pare a fi fost Laieta. In traducerea latineascâ fâcutâ în epoca moderna dupa originalul slavon al unui document emanînd de la Mircea cel Bâtrîn, acelaçi slăbind bine syns aldi din raionul Fâgâraç e scris eu ortografie ungureascâ, Rivului Lajeta'-7, ceea ce trebuie citit Rîul lui Laietâia. Prin închiderea lui e neaccentuat situât între accentui principal de pe silaba iniziala çi accentui secundar de pe silaba finalâ Lâietà, eu un e închis, foarte aproape de i a luat naçtere forma Latita.

Părerea ta

Forma aceasta din urmâ a trecut uçor la Laita. Pare însâ mai greu de explicat de ce sufixul hipocoristic se prezintâ sub doua forme, -ota çi -eta. Explicaçia ne-o dà fonetica slava, unde orice o précé­ dât de o consoanâ palatala s-a palatalizat, într-un stadiu mai vechi al acestor limbi, devenind e.

Dupa cum se vede, din exemplul din urmâ, -ota are dupâ consoane moi forma -eta. P a ÿ c a, N um e de persoane ji nume de anim ale în J a r a O ltu lu i, Bucureçtip. Suceava din adjectivul rom î­ nesc lai « negru ». Localnicii zie însâ Laita. M e i 11 e t, in stadiul mai nou al limbilor slave, adeseori s-au generalizat formele cu o in detrimentul celor in e.

Astfel, in multe graiuri slave sufixul -ov- se prezintä numai sub aceastä forma fi dupä consoane moi. Tradita cärturäreascä slavonä a pästrat deci mult timp pe e al sufixului -ev- in loc de -ov- al toponimicelor de origine slavä de la noi.

Laietä era insä hipocoristic populär, probabil numele unui baci. Pästrarea lui e in acest caz nu se datorefte unei influenae cärturärefti.

Spune-ţi părerea

Se poate cä slavii, care au träit in T'ara Oltului, de la care ne-au rämas o seamä de toponimice — ca Racovifa, numele unui sat fi al mai slimming bodysuit tricou piraie, Racovicioara, nume de piräu, Lisa, nume de sat, la inceput probabil nume de munte, deal, Qlimboaca, nume de sat, la inceput nume de vale — au pästrat mai mult timp formele cu e, nu ca majoritatea graiurilor slave daco-mesice care au generalizat for­ mele cu o Astfel Leaota, locuinfä izolatä in fostul jud.

Romanat;i, plasa O ltei37 ; Leoteasca, piräu in fostul jud. Buzäu, 31 Vezi, S t.

Inspiră-te de pe lista mea! Descarcă gratuit printabilele pentru a-ți crea propria listă de ali Marie Running Sports Blog Hs Sports Keep Running Why I Run Blogging Sport Listă de împachetare la munte și la mare mamainvacanta Ți-am întocmit o listă de împachetare la munte și o listă de împachetare la mare.

B e 1 i 6, Dijalekti istocne i juSne Srbije, Belgrad,p. P e t r o v i c iQraiul Carafovenilor, Bucure? Vezi j i Marele diefionar geografie al Rominiei, IVp. Dimbovifa Trecerea lui Laiotä la Leaotä a decurs in felul urmätor: Elementul palatal al lui iod labializat din forma Laiotä in realitate L aüotä a trecut asupra lui!

Ațiputeafiinteresat